Forensisch Psychiatrisch Toezicht

Incidenten met TBS-gestelden veroorzaken veel rumoer in de samenleving en hoewel de feitelijke recidive bij ex-TBS-gestelden minder dan de helft is ten opzichte van andere ex-gedetineerden, blijkt het moeilijk het imago van de TBS in positieve zin te veranderen.
 
Naar aanleiding van incidenten stelden politiek en media vragen over de veiligheid en effectiviteit van het TBS-stelsel. In 2006 werd een parlementair onderzoek hiernaar afgerond. Zeventien aanbevelingen tot verbetering op verschillende aspecten van het TBS-stelsel waren hierin te lezen.
 
Voor de reclassering was een van de opgaven om, samen met de klinieken, de eindfase van de behandeling, het proefverlof en de voorwaardelijke beëndiging van de maatregel, gezamenlijk vorm te geven. De expertise van de klinieken en de reclassering moest daarbij op elkaar aansluitend en elkaar aanvullend worden ingezet.
 
De reclassering heeft de taak om de reclasseringswerkzaamheden binnen het TBS-kader te verbeteren samen met het Ministerie van Justitie en de klinieken opgepakt.
 
Naast interne kwaliteitsverbeteringen (opleidingen, opzet casuïstiekoverleggen, verbeteren van de samenwerking met de afzonderlijke klinieken) werd ook de samenwerking gezocht in de uitstroomfase. Hieruit voortgekomen is het Forensisch Psychiatrisch Toezicht (FPT), een samenwerkingsmodel, waarbij de expertise van reclassering én klinieken voor individuele TBS-gestelden in de eindfase van hun behandeling zo veel mogelijk wordt benut. Dit om de veilige uitstroom van TBS-gestelden uit klinieken te bevorderen en tegelijkertijd de veiligheid nog verder te verhogen. Later werd gestart met een soortgelijk samenwerkingsmodel voor de TBS met voorwaarden, waarbij met name verbetering van de aansluiting tussen het justitiële circuit en de algemene GGz een speerpunt werd. Een belangrijk onderwerp daarbij is de informatieoverdracht van GGz-behandelaars, gedragsdeskundigen, naar het justitiële circuit.
Inmiddels is met het FPT de nodige ervaring opgedaan, er werd een onderzoek door het WODC verricht en een inspectierapport door de ISt uitgebracht. Deze rapporten geven een hoopvol beeld van de ontwikkelingen en de doorontwikkeling is in volle gang. De expertise van de reclassering ontwikkelt zich tot een herkenbare professie in het forensische veld waardoor mogelijkheden tot samenwerking met andere professies worden bevorderd. Een onafhankelijke positie van de reclassering maakt het mogelijk continuïteit te bevorderen in de behandeling, begeleiding en toezicht op cliënten/patiënten in het forensische circuit.
 
Dit congres heeft als doel om de in gang gezette ontwikkelingen te presenteren. Maar er zijn meer ontwikkelingen die hier een relatie mee hebben. Op het congres willen wij breder dan alleen over de TBS nadenken over de vraag hoe als professionals om te gaan met doelgroepen die politiek, bestuurlijk en publiek veel emoties oproepen. Het gaat dan onder meer over zedendelinquenten (levenslang toezicht, COSA), het resultaat van lange gevangenisstraf op delinquenten die door weigering van een observatie geen TBS kregen opgelegd, risico’s van terugkeer van niet behandelde psychisch gestoorde delinquenten vanuit de gevangenis of TBS in de samenleving, de ISD, en in het algemeen aspecten van samenwerking tussen Justite en Algemene GGz.
 
Doelgroep:
Reclasseringsprofessionals, TBS-klinieken, gevangeniswezen, rechterlijke macht, advocatuur, GGZ-professionals, (WMO) beleidsfunctionarissen, forensisch onderzoekers, jeugdzorg.
 
Accreditatie
Voor dit congres is accreditatie aangevraagd bij de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) voor klinisch psychologen (BIG). Zodra bekend is of deze accreditatieaanvraag is goedgekeurd en het aantal punten bekend is, dan zullen wij dit hier vermelden.

Verbinden in de Keten
Forensisch Psychiatrisch toezicht bekeken.


Organisatie

Het congres Forensisch psychiatrisch toezicht wordt georganiseerd in samenwerking met 

Reclassering Nederland,
SVG Verslavingsreclassering
Leger des Heils
.

Altra Jeugdzorg